Kallelse till extra årsmöte

Alla medlemmar i IF Karlstad Fotboll kallas till extra årsmöte:

Dag: onsdag den 19 april

Tid: 11.00

Plats: Klubblokalen, IF Karlstad Fotboll, Bågegatan Karlstad

Ärende
Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år. Lars-Gunnar Andersson och Tomas Karlsson avsäger sig fortsättning pga av jäv.

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande och sekreterare 

4. Val av justerare och rösträknare

5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.

5. Val av två revisorer för en tid att ett år.

6. Mötet avslutas

Valberedningens förslag 

Madelene Insulander, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i IF Karlstad Fotboll med Madelene Insulander och Rebecca Johnsson som suppleant.

 

Karlstad 4 april 2023

/Styrelsen