Kallelse till årsmöte

IF Karlstad Fotboll hälsar alla medlemmar välkomna på årsmöte.
Dag: onsdag 20 mars kl 18.00
Plats: Travrestaurangen Färjestad, Karlstad
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och ev. motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmar på klubbens kansli vid Våxnäs IP, Bågegatan 3, 65341 Karlstad från och med 13 mars.

Föredragningslista:

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
 13. a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;
 14. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, tre ledamöter omsätts varje år;
 15. c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av två år; en omsätts varje år; Turordning för suppleanterna fastställs.
 16. d) två revisorer jämte två suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. En av revisorerna skall vara godkänd eller auktoriserad vid spel i division 1 eller högre. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 17. e) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande tillika sammankallande.
 18. Godkännande av sektionsstyrelser
 19. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Valberedningens förslag – IF Karlstad Fotboll inför årsstämma 2024

Inför 2024 årsmöte föreslås följande funktionärer.

Förslag inför årsmötet 20 mars

Travrestaurangen Färjestad, Karlstad

Mötesordförande: Anders Tallgren

Sekreterare: Sandra Licke

Justerare: 2 st som väljs på mötet

Rösträknare: 2 personer som väljs på mötet

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och kassör samt de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

Valberedningens förslag till styrelse

                                                                  Mandatperiod

Patrik Hjelte Ordförande                    1 år

Eva Karlsson-Berg                                fortsätter 1 år till

Annelie Larsson                                    fortsätter 1 år till

Johan Kemi                                           fortsätter 1 år till

Liselotte Bryngelsson                          fyllnadsval för Christan Edwertz

Leif Carlsson                                         omval 2 år

Lennart Åhs                                          omval 2 år

Magnus Glavmo                                   nyval 2 år

Bengt Haffling                                      nyval 2 år

Revisorer, 1 år

Madelene Insulander    Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB

Rebecca Johnsson          Suppl Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB

Förutom de åligganden som finns i stadgarna anser valberedningen att:

 • Styrelsen ska arbeta strategiskt med inriktning att på kort och lång sikt med ekonomisk balans skapa en förening och organisation med spelare som har ambitioner att utvecklas och med målsättningen att spela i Allsvenskan.
 • Bedriva en ungdomsakademi och en breddsatsning för barn och unga med fotboll för alla på olika sätt.
 • Styrelsen genomför ett arbete för att skapa gemensam värdegrund.

Styrelsen beslutar om fördelning av arbetsuppgifterna genom en särskild upprättad arbetsordning.

Arvodering

Valberedningen föreslår att alla uppdrag i samband med styrelsearbetet utförs på ideell bas d.v.s. det utgår inget arvode.

Karlstad 2024-02-24

Pär Hyllienmark

Anna Kjellberg

Dan Enqvist

Mikael Linder (avsa sig uppdraget i valberedningen hösten 2023)