Kallelse till årsmöte

IF Karlstad Fotboll inbjuder medlemmarna till årsmöte måndagen den 23 mars kl 18.00 i Klubblokalen, Våxnäs IP.

Årsmötet genomförs enligt förslag tillföredragningslista nedan.

Föredragningslista vid årsmöte med IF Karlstad Fotboll den 23 mars 2020 

(Stadgar 3 Kap Årsmöte § 5)

 1. Öppna mötet 
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/bokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter 
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 13. Val av 

A föreningens ordförande för en tid av ett år

B halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, tre ledamöter omsätts varje år. (styrelsen ska ha 6 övriga ledamöter)

C fyra suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av två år, två omsätts varje år; Turordning för suppleanterna fastställs.

D två revisorer jämte två suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. En av revisorerna skall vara godkänd eller auktoriserad vid spel i division1 eller högre I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

E fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall väljas till ordförande tillika sammankallande

14. Godkännande av sektionsstyrelser

15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse       eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

16. Avslutning av mötet

Valberedningens förslag till styrelse med suppleanter och revisorer med ersättare 

Förslaget finns tillgängligt för medlemmarna på kansliet